Sat. Oct 19th, 2019

Agjencia për Zbatimin e Ligjit të Gjuhës, zhvilloi një takim me përfaqësuesit e Gazetës Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut