Sat. Dec 7th, 2019

Takim në mes OEMVP dhe Ministrit Dr.Sc Hisen Xhemaili