Slot Thailand
Slot Thailand
Toto Macau
Slot88
Slot Ovo
Slot Ovo
Anti Rungkad
Depo Slot
Slot Jp
Slot Zeus
Mpo Slot
BEKIM FEHMIUN NUK KA KUSH TA VLERËSOJË? - Koha News
BEKIM FEHMIUN NUK KA KUSH TA VLERËSOJË? 3

Midis nesh

 

BEKIM FEHMIUN NUK KA KUSH TA VLERËSOJË? 4

 

BekimFehmiuështënjëngafiguratmëtëshquaratëkulturësshqiptare. I pranuarbotërisht, por jo itrajtuarashtusiçmeritonngainstitucionetshqiptare, aivazhdontëshkëlqejënëqiellin e botëssëfilmit. Dhe, a mundtëtregojëdikush se ciliinstitucionkulturorynë, gjithandejhapësiraveshqiptare, mbanemrin e tij! A mundtëtregojëdikush se cili festival shqiptar (ifilmit) ndanndonjëçmimqëmbanemrin e tij! Apo, kushmundtëtregojë se kugjendetnjë bust qëidentifikonfigurën e tij! BekimFehmiubërishumëpërshqiptarët, kuptohetnëse e vlerësojmëobjektivisht, porçfarëbënëshqiptarëtpërkëtëkolostëfilmit!

Shtrimiikëtyrepyetjevethjeshtëtregon se shqiptarët jo vetëmqëkanëfilluar ta harrojnëkëtëindividualitettëveçantëtëkulturësshqiptare, poredhe ta mohojnë.

Njëngakarakteristikat e shqiptarëveështëpranimiilehtëivleravetëhuaja. Mbasekjoështëdëshmuarshumëherët. Pra, më e afërtnabëhet e huaja se saajoqëështë e jonadheqëmbanvulënshqiptare.

Tirana zyrtarenëkëtovitetëdemokracisëshumëherëkadekoruartëhuaj, përfshiedheatapërtëcilëtkapasurshumëreagime (kujto Goran Bregoviqin), porakoma as që e kamenduarndonjë ide që do ta madhërontekëtëaktortonin, mëtëmirintëtëgjithakohëve, ndonëseaivërtet e meritonnjëpërmendorenëmestëTiranës.

Por, as PrishtinazyrtarepothuajnukkabërëgjëpërBekimin e madhtëekranittëfilmit. Është e çuditshme se si me lehtësitëmadhe u ndahençmimeshtetëroreanonimevetëndryshëm (gojëkëqijtëprapakulisavethonë se edhenëkëtëdrejtimbëhetbiznes me vleratëmajme), përfshiedhehoxhallarë, tëcilët as atavetë (edhehoxhallarët) nuk e kanëtëqartë se psekaqlehtëjepençmimeinstitucionale.

Çmimetpërgatitendhendahensikurtëjenëqebapë, poraskujtnukikujtohet se nësedikushvërtetimeritonçmimetshtetërore, atëherë para se gjithashështëBekimFehmiu, tëcilinfatkeqësishtnukkakush ta vlerësojë, pavarësisht se gjëratjanëshumëtëthjeshta.

Borxhintonë moral ndajBekimFehmiutnuk e shlyenasnjëlum…

Natyrishtkëtë e dinëedheataqëjanëzhyturnëhipokrizi, që e ushqejnëmafinëkulturore, kulturënprovinciale, qendrat e mohimittështyllavetëidentitetit, kulturën e politizuarderinëpalcë.

JanëpoataqënukduantëgjejnënjëhapësirënëmestëTiranës, PrishtinësapoShkupitpër ta ngriturnjë bust seriozpërBekimFehmiun, janëpoataqëkanëharruart’indajnëndonjëçmimshtetërorkëtijpersonalitetiqëkurrënuk e mohoivetvetendheidentitetin e tij.

Por, jaqëfatkeqësiaqëndronpikërishtteharresashqiptareqëështëshndërruarnëkodvepriminëtëgjithalëmenjtë, përfshiedhekulturën e rënduarngapesha e hipokrizisë…/ HEJZA/

By vull