Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

“FOTOGRAFI MAQEDONAS, OSMAN DEMIRI”

2 min read

Midis nesh

“FOTOGRAFI MAQEDONAS, OSMAN DEMIRI”

 

Disangamediumet (sidomosatoelektronike) nëShqipëri vazhdojnë të manifestojnë një injorancë të çuditshmedhe, edhe për kundër tërheqjes së vërejtjes publikisht nga gjuhëtarët tanë eminent, vazhdojnë të këmbëngulin në budallallëkun e tyre.

Këtëinjorancë, qëpërfshijnëdisaaspektegjuhësore, nëveçanti e vërejnëshqiptarëtqëjetojnëjashtëShqipërisë, përkatësishtnëKosovë, MaqedoninëVeriore, Mal tëZi e Serbi. Është e habitshme, mbase e pakuptueshme se sikëtomediume, biefjala, shqiptarët e MaqedonisëVerioreiemërojnë e trajtojnësimaqedonas.

Nëseata, prashqiptarët, jetojnë (e historiakatreguar se pse) nështetinqë sot njihetsiMaqedonia e Veriut, kjonuk do tëthotë se janëmaqedonas, siçnukjanëserbshqiptarët e LuginëssëPreshevësqë (gjithashtudihenarsyet) jetojnënëhapësirat e Serbisë, apomalazezshqiptarët e MalittëZi. Pra, pavarësishtaktevejuridikeqërregullojnështetësinë, shqiptarëtjashtëShqipërisëjanëshqiptarëdheçdoarsyetimtjetërthjeshtëështëipapranueshëm.

Njëinjorancëtëgërditshmeditëmëparë e shprehu TV1 Channel ngaShkodra. Duke raportuarpërekspozitën e Osman Demirit, atë do ta pagëzojësi FOTOGORFI MAQEDONAS, kurseLulzimHaziri, qëshprehuvlerësimin e tijrrethekspozitëssëfotografitDemiri, do tëparaqitetsi SHKRIMTAR MAQEDONAS.

SipaskësajlogjiketëpërçudnuartëdisamediumevenëShqipëri, del se Mexhid Mehmeti, njëngaletrarëttanëtënjohurngaPresheva, ështëshkrimtarserb, sepsePreshevaështënëterritorin e Serbisë. Osesi do t’iquajmëtëgjithëatashkrimtarëtanëqëshkruajnë e botojnëshqip, porqëpërshkaqetëndryshme sot jetojnënështetetëndryshmetëPerëndimit. Nëseatakanëedheshtetësinë e shtetikujetojnë, porqëshkruajnë e botojnëshqip, atëherë a do t’uduhetqëedheatyret’uthemi, biefjala, shkrimtarëitalianë, gjermanë, suedezë, grekë, anglezëapoedheamerikanë?

Prakemitëbëjmë me njëmjerimtëdisamediumeveqënukdinë ta bëjnënjëdallimshumëtëthjeshtë, pa u skuqur fare përprezantiminpubliktëinjorancëssë tyre. Kjoçështjenatyrisht se meritonnjëtrajtiminstitucionalnëShqipëri, sepseështënjëçështjeofenduese, ështënjëçështjeqëimpononmohim, refuzim, kurseshqiptarëtjashtëShqipërisënuk e meritojnënjëtrajtimtëtillësaabuzues, aqedhekomprometues…

/HEJZA/