Sa i përket qëndrimit të  BLUPRINT, konsiderojmë se nuk duhet të përshpejtohet me veprimet për daljen e parakohshme nga grupi i punës, për arsye se, siç është cekur  nga Ministri i Drejtësisë, Krenar Lloga, grupi i punës i cili po e përgatitë Kodin e ri Penal, nuk ka marrë pjesë ndryshimet që u miratuan nga Kuvendi. Kontributi i sektorit civil është shumë i rëndësishëm për shkak të njohurive që i ka, eksperiencës dhe shkathtësitë që i posedon.
Procesi i përgatitjes së Kodit të ri Penal është plotësisht inklusiv dhe transparent dhe pikërisht në këtë drejtim është e nevojshme të vazhdojë me qëllim të  zbatimit të plotë të reformave në legjislacionin ndëshkues. Ky obligim rrjedh gjithashtu edhe nga Skriningu bilateral  me BE-në për miratimin e Kodit plotësisht të ri Penal të harmonizuar me standardet evropiane.

By vull