Grupi punues i përbërë nga zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, zëvendësministri i financave, Filip Nikolovski dhe zëvendësministrja e drejtësisë, Viktorija Avramovska. Madiq, ka mbajtur një takim pune me përfaqësues të Sindikatës së të punësuarve në administratë, në organet e jurisprudencës dhe në shoqatat e qytetarëve (AOJSH), i cili është në drejtim të gjetjes së një zgjidhjeje reciprokisht të pranueshme, sistematike dhe të qëndrueshme për situata të caktuara në organet e drejtësisë dhe prokurorisë publike.

Në takim u rikonfirmua se përmes një dialogu gjithëpërfshirës dhe transparent nga të dyja palët, me respekt të ndërsjellë, mund të zgjidhen çështjet që kanë të bëjnë me punonjësit e organeve të drejtësisë dhe prokurorisë publike, gjë që do të kontribuonte në përmirësimin e efikasitetit të përgjithshëm dhe efektivitetin e sistemit gjyqësor në vend.

Duke pasur parasysh se të dyja palët janë afër gjetjes së një zgjidhjeje të pranueshme reciproke, e cila do të nënkuptojë avancimin e dialogut social, përfaqësuesit e Qeverisë hapën çështjen e pezullimit të grevës së punonjësve të organeve të drejtësisë dhe prokurorisë publike, gjë që do të inkurajonte më tej atmosferë bashkëpunimi dhe mirëkuptimi reciprok.

Përfaqësuesit e grupit punues theksuan edhe një herë përkushtimin e Qeverisë ndaj parimeve të zhvillimit të një dialogu social të hapur dhe gjithëpërfshirës me të gjitha organizatat sindikale, i cili është gjithmonë në drejtim të gjetjes së zgjidhjeve sistematike, të drejta, të barabarta dhe solidare për të gjitha çështjet e hapura.

By vull