Ballina Bota Johnson: Putin është një kriminel lufte

Johnson: Putin është një kriminel lufte

BERLIN, GERMANY - JANUARY 19, 2020: UK Prime Minister Boris Johnson and Russia's President Vladimir Putin (C L-R) talk during a meeting on the sidelines of an international summit on Libya; the summit is to discuss efforts to achieve peace and reconciliation between Libya's government and General Haftar; right: the Russian president's adviser Yuri Ushakov. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ãåðìàíèÿ. Áåðëèí. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Âåëèêîáðèòàíèè Áîðèñ Äæîíñîí, ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí (â öåíòðå ñëåâà íàïðàâî) è ïîìîùíèê ïðåçèäåíòà ÐÔ Þðèé Óøàêîâ (ñïðàâà) âî âðåìÿ áåñåäû íà ïîëÿõ Áåðëèíñêîé êîíôåðåíöèè ïî Ëèâèè. Àëåêñåé Íèêîëüñêèé/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ
Spread the love

Kryeministri britanik Boris Johnson e quajti sot presidentin rus Vladimir Putin një kriminel lufte dhe i bëri thirrje OKB-së që të dënojë pushtimin rus në Ukrainë. Komentet e tij në Parlament shkaktuan duartrokitje nga ambasadori aktual i Ukrainës.

Shumë deputetë ishin veshur blu dhe të verdhë.

“Ajo që ne kemi parë tashmë nga regjimi i Vladimir Putin, në përdorimin e municioneve që ata tashmë kanë hedhur ndaj civilëve të pafajshëm, për mendimin tim kualifikohet plotësisht si një krim lufte,” tha Johnson.

Ministrat britanikë paralajmërojnë se Putini, miqtë dhe komandantët e tij mund të përballen me ndjekjen penale para Gjykatës Ndërkombëtare Penale në Hagë, e cila tashmë ka nisur një hetim për pushtimin.

Përpara votimit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork, Johnson shtoi: “Ne i bëjmë thirrje çdo kombi që të bashkohet me ne për të dënuar Rusinë dhe për t’i bërë thirrje Putinit të kthejë tanket e tij”.

Johnson paralajmëroi për sanksione shtesë nëse ofensiva vazhdon, duke i bërë jehonë sloganit të ri me tre fjalë: “Putini duhet të bjerë”.

– Me heroizmin e popullit të Ukrainës… dhe unitetin e Perëndimit, nuk kam dyshim se ai do të bjerë dhe ne do të jemi në gjendje ta mbrojmë Ukrainën.