Komisioni Kombëtar për UNESCO shqyrtoi dhe dha mendimin mbi Projekt Raportin për progresin e trashëgimisë botërore të trashëgimisë kulturore dhe natyrore në rajonin e Ohrit për vitin 2020

vull

Në seancën e dytë të mbajtur sot të Komisionit Kombëtar për UNESCO, anëtarët shqyrtuan dhe diskutuan Projekt Raportin për progresin mbi gjendjen e trashëgimisë botërore të trashëgimisë kulturore dhe natyrore në rajonin e Ohrit për vitin 2020.

 

Anëtarët e Komisionit Kombëtar miratuan mendim drejtuar Qeverisë duke deklaruar se Projekt Raporti synon të nxjerrë në pah përpjekjet e Republikës së Maqedonisë Veriore e cila ka intesifikuar ndjeshëm aktivitetet e saj për zbatimin e Vendimit të Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s (43 COM 7B.36). 36) nga sesioni i mbajtur në Baku, Azerbajxhan (2019) dhe përmbushja e rekomandimeve të Misionit Monitorues Reaktiv të UNESCO-s dhe organeve këshilluese ICOMOS dhe IUCN të realizuara në vitin 2017.

Duke pasur parasysh që Republika e Maqedonisë Veriore mbetet e vendosur në ruajtjen e statusit botëror të trashëgimisë kulturore dhe natyrore në rajonin e Ohrit, Komisioni Kombëtar për UNESCO i Republikës së Maqedonisë Veriore shqyrtoi  dhe u njoh më detalisht me përmbajtjen dhe procedurën e Projekt Raportit mbi situatën për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore në rajonin e Ohrit dhe progresin në zbatimin e rekomandimeve nga Vendimi i Komitetit të Trashëgimisë Botërore (43 SOM 7C.36), i cili pasqyron situatën dhe propozon Qeverinë e Republikës së Maqedonisë Veriore ta rishqyrtoj dhe miratojë atë.

Duke pasur parasysh faktin se Projekt Raporti është një dokument zyrtar i shtetit, i përgatitur në bazë të informacioneve që pasqyrojnë situatën komplekse më të mirë, përmes procedurës qeveritare organet përkatëse, institucionet dhe vetëqeverisja lokale do të kenë mundësinë të japin mendim mbi të, para miratimit zyrtar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me anë të së cilës Komisioni Kombëtar për UNESCO të Republikës së Maqedonisë Veriore ta paraqesë atë në Qendrën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s

Për shkak të transparencës dhe njohjes të publikut të gjerë, raporti mbi gjendjen e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe natyrore në rajonin e Ohrit dhe progresin në zbatimin e rekomandimeve të Vendimit të Komitetit të Trashëgimisë Botërore (43 SOM 7C.36) ) pasi të jetë dërguar në Qendrën e Trashëgimisë Botërore, do të publikohet në ueb faqen e Ministrisë së Kulturës.

Next Post

Shqiptarët ortodoksë të Maqedonisë

“Edhe nëse është ditë ndeze qiriun që të gjesh njeriun e ndershëm” – Diogjeni (412- 323 prk) shkruan Fahri Xharra Ligj kundër gjuhës shqipe. Një ligj kundër gjuhës dhe kulturës shqipe ka lëshuar sulltani i Perandorisë osmane më 31 maj 1779, Abdul Hamiti II, ku përcaktohej saktë marrja në mbrojtje nga ana e […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: