Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Njoftim për procedurën e kthimit të mjeteve financiare për mbështetjen e kompanive që nuk e kanë plotësuar kushtin me pakon e gjashtë të masave kundër krizës

1 min read

Me këtë njoftim informohen të gjitha kompanitë, të cilat kanë marrë mbështetje financiare përmes pakos së gjashtë të masave, ndërsa nuk e kanë plotësuar kushtin duke e kthyer mbështetjen financiare në grant, me rritjen e numrit të të punësuarve sipas orëve efektive të punës për një të punësuar, që  shumat prej 20% të mbështetjes së marrë për ata që kanë mbajtur të njëjtin numër punonjësish, ose 50% e mbështetjes së marrë për ata që kanë ulur numrin e punonjësve, duhet të kalohen në llogarinë buxhetore të mëposhtme:

Emri i pranuesit: Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Llogaria e transaksionit: 100000000063095
Trezor llogaria : 630010001963019
Konto e të ardhurave:  725939  programi 00
Për qëllim të pagesës: Kthimi i pjesës 04001 në Buxhet vitin e kaluar.

Njoftojmë shfrytëzuesit e kësaj mbështetje financiare që të shlyejnë detyrimet e tyre deri në afatin e fundit për dorëzimin e llogarisë përfundimtare për vitin 2021.