Përfshirja e shkollave në iniciativën për vetërefleksion gjatë përdorimit të teknologjisë në procesin arsimor – përdorimi i pajisjes SELFIE

vull

Ministria e Arsimit dhe Shkencës në partneritet me Komisionin Evropian dhe Fondacionin Evropian për Trajnim fillojnë procesin e përfshirjes së shkollave në teknologjinë
tonë në iniciativën për vetërefleksion gjatë shfrytëzimit të teknologjisë digjitale. SELFIE
zyrtarisht filloi të përdoret prej tetorit të vitit 2018 dhe tashmë aplikohet nga 35 shtete. Kjo
pajisje siguron informacione dhe mundësi si institucionet e arsimit t’u adaptohen
ndryshimeve digjitale.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut duke i
ndjekur zhvillimet evropiane pranoi që ta aplikojë këtë pajisje (SELFIE) e përpiluar nga
Qendra e Përbashkët e Hulumtimeve pranë Komisionit Evropian (Join Research Centre –
JRC: https://ec.europa.eu/jrc/en). Aplikimi i kësaj pajisjeje do të mundësojë orientimin e shkollave në procesin e vetëreflektimit dhe zbatimit efikas të teknologjive digjitale në mësimdhënie dhe vlerësimin e nxënësve. Në nivel të shkollave, shfrytëzohen pyetësorë për zbulimin e qëndrimeve të liderëve të shkollave, mësimdhënësve dhe nxënësve në bazë anonime dhe vullnetare. Hulumtohen gjashtë sfera: liderizmi, infrastruktura dhe pajisja, zhvillimi i vazhdueshëm profesional, mësimdhënia, praktikat për vlerësim dhe kompetenca digjitale e nxënësve. Rezultatet ndahen përmes raportit interaktiv pa letër. Në nivel sistematik, SELFIE do të mundësojë pasqyrim të përgatitjes digjitale të sistemit shkollor në
Republikën e Maqedonisë së Veriut nëpërmjet të dhënave anonime të agreguara.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka për qëllim të krijojë kushte ku shkollat do të jenë pjesë e bashkësisë digjitale e jo vetëm vend ku dërgohet teknologjia e re. Në këtë fazë pilot do të përfshihen 4 shkolla fillore dhe 8 të mesme që u përcaktuan në bazë të kritereve paraprakisht të definuara. Pyetësorët SELFIE do të përkthehen në gjuhën maqedonase dhe shqipe, dhe me këtë do të mundësohet plotësimi më i lehtë i tre grupeve të synuara: ekipi udhëheqës, mësimdhënësit/profesorët dhe nxënësit. Po ashtu, në procedurë përkthimi është edhe Doracaku i kësaj pajisjeje.
Trajnimin e ka krijuar Fondacioni Evropian i Trajnimit dhe Qendra e Përbashkët e Hulumtimeve pranë Komisionit Evropian në koordinim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Aplikimi real i kësaj pajisjeje, respektivisht plotësimi i pyetësorëve nga ana e ekipit të udhëheqësve, mësimdhënësve/profesorëve dhe nxënësve do të realizohet në periudhë prej 10 ditëve në fund të muajit maj.

Next Post

Kryesia e FR BDI-së miratoi organogramin drejtues

Kryesia e Forumit Rinor të Bashkimit Demokratik për Integrim, e zgjedhur në Kuvendin Zgjedhor në datë 28.04.2019, sot në Selinë e Bashkimit Demokratik për Integrim në Tetovë mbajti mbledhjen konstituive në të cilën mori pjesë Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim z. Ali Ahmeti. Të pranishmëve z. Ahmeti ju drejtua […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: