Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

U publikuan rezultatet e provimit të maturës shtetërore për vitin shkollor 2021-2022, nota mesatare më e lartë se vitin e kaluar

2 min read

Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se  rezultatet e provimit të maturës shtetërore për vitin shkollor  2021-2022 tashmë janë publikuar dhe nxënësit mund t’i shikojnë në tabelat e shpalljeve nëpër shkolla, si dhe në mënyrë elektronike përmes portalit rezultati.dic.edu.mk. Rezultatet u publikuan 12 ditë më herët se afati i paraparë me ligj.

 

Sipas informacioneve të Qendrës Shtetërore të Provimeve si institucion kompetent për zbatimin e procesit i cili zbatohet që nga viti 2007, nota mesatare e provimeve të jashtme është 3.78 dhe është më e lartë se vitin e kaluar që  ishte 3.61.

 

Sipas lëndëve, rezultati mesatar është 4.00 në Gjuhën amtare, 3.48 në Gjuhën angleze,  4.79 në Gjuhën frenge , 4.70 në Gjuhën gjermane dhe 5.00 në Gjuhën ruse, 4.18 në Matematikë, 3.93 në Filozofi dhe 4.54 në Estetikë.

Pason periudha e dorëzimit të parashtresave  ku nxënësit mund t’i dorëzojnë nëpër  shkolla që nga data 5 korrik 2022. Rezultatet e parashtresave  QSHP do t’i publikojë më datë 11 korrik 2022.  Shikimi  testeve nga ana e kandidatëve  është më 13 korrik në QSHP, me njoftim paraprak dhe kohë të caktuar  me telefon  më datë 12 korrik  2022 .

 

 

 

 

Këtë vit provimin e maturës shtetërore e paraqitën  15.899 nxënës, ndërsa provimi u realizua sipas konceptit të njëjt sikurse  vitin e kaluar shkollor, i cili ishte i përcaktuar  në marrëveshje me nxënësit e shkollave të mesme,ku ata i nënshtrohen  dy lëndëve  eksterne, dy interne  dhe një detyre projektuese  sipas programeve  të shkurtuara të provimeve.

 

Në proces u angazhuan rreth 2000 mësimdhënës  si testator  dhe rreth 300 vëzhgues.