Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup shpall KONKURS INTERN për angazhimin e demonstratorëve në fakultetet e UNT-së, për vitin akademik 2022/2023.

1 min read
Që të zgjidhet kandidati duhet ti plotësojë kriteriumet minimale të parapara në Ligjin për Arsim të Lartë, Rregulloren për kushtet e posaçme dhe procedurës për përzgjedhje në thirjet mësimore-shkencore, mësimore-profesionale, shkencore, mësimore dhe në thirje bashkëpunëtori në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup si dhe Statutin e UNT-së.
Për më shumë, ndiqni vegëzat e konkursit për detajet e aplikimit: