NJË ÇMIM PËR SHKRIMTARËT SHQIPTARË!

2 min read

Letër nga Shkupi

 

NJË ÇMIM PËR SHKRIMTARËT SHQIPTARË!

 

Shoqata e ShkrimtarëveMaqedonasnë fund tëçdovitindapesë (5) çmime: përprozë, poezi, kritikë –ese, përlibrin me tëmirëpërfëmijëdhetërinjdhenjëçmimpërvepërtëshkruarnëgjuhët e nacionaliteteve (ku, natyrishtpërfshihetedhegjuhashqipe). Katërçmimet e para mbajnëemratëshkrimtarëvemaqedonas, ndërkaqifundit (përnacionalitetet) ështëemëruarsi URA. Sipasuebfaqessëkësajshoqate (https://dpm-pisateli.mk/), anëtarëtësaj, pratëShoqatëssëShkrimtarëveMaqedonas, figurojnë se janëedhe 10 shkrimtarëshqiptarë (nëkëtënumërnukjanëpërfshirëshkrimtarëttashmëtëndjerë), kursenëorganetdrejtueseapopunuesenukështëasnjëanëtarshqiptar.

Fatkeqësisht, shkrimtarëtshqiptarënëMaqedoninë e Veriutkurrënukarritëntëkonsolidohen, edhepërkundërpërpjekjevetëshumtaqënjëshoqatë e tyretëjetëvërtetfunksionale. Kashumëarsye se psekjonukndodhi, pornjënga to ishteedhelogjika e mëhallësdheprovincës, e cilapërjashtonunitetin. Kjokabërëqëshkrimtarëtshqiptarëtëmoskenënjëçmimtradicionalpërletërsiqë do ta mbante, pse jo, edheemrin e ndonjëshkrimtaritëndjerë, porqëvërtetkalënëgjurmënëhistorinë e letërsisëshqiptare, siçjanë, biefjala, MehmedaliHoxha, Murat Isaku, AbdylazisIslami e ndonjëtjetër. Nëfakt, nëkëtëdrejtim, kuptohet se fajibiembivetëshqiptarët, tëcilëtjanëmbyllursecilinëprovincën e vet dhevështirë e kanëtëdalinnganjë “komoditet” itillë. I vetmingushëllimpëratapakshkrimtarë (fatkeqësishtdominojnë pseudo-shkrimtarët) mbetetshpresanëseeventualishtvjenndonjë “mëshirë” ngaKosovaapoShqipëria, ndonësegjasatjanëminimale.

Kanëthënë se secili e shkruanfatin e vet, ndajdhefatipërpasjen e njëçmimiqë do tëishtetradicional e që do t’inderontevit pas vititatapakshkrimtarëshqiptarëtëMaqedonisësëVeriut, ështëiqartë…

/HEJZA/