Slot Thailand
Slot Thailand
Toto Macau
Slot88
Slot Ovo
Slot Ovo
Anti Rungkad
Depo Slot
Slot Jp
Slot Zeus
Mpo Slot
Paga e punëtorëve të shtëpisë nuk duhet të jetë më e ulët se minimalja! - Koha News
Paga e punëtorëve të shtëpisë nuk duhet të jetë më e ulët se minimalja! 1

Sot në Ohër u mbajt debati i dhjetë publik për projektligjin e ri për marrëdhëniet e punës, në të cilin përfaqësuesit e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale i prezantuan risitë e projekt-zgjidhjes së re ligjore për marrëdhëniet e punës. Në dëgjimin publik ishin të ftuar dhe morën pjesë përfaqësues nga sektori i biznesit dhe përfaqësues nga komuna.

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, theksoi rëndësinë e sjelljes së zgjidhjes së re ligjore, e cila do t’i eliminojë dilemat e mëparshme rreth interpretimit të disa dispozitave me të cilat ballafaqohen praktikuesit.

Ajo informoi se pas mbajtjes së dëgjimeve publike, grupi punues do t’i shqyrtojë të gjitha komentet dhe do të koordinohen me të gjithë partnerët social.

“Qëllimi ynë është që në gjysmën e dytë të vitit 2023 të miratohet ligji për marrëdhëniet e punës, gjegjësisht në fillim të gjysmës së dytë të vitit ai ka hyrë në procedurë qeveritare, e më pas në procedurë parlamentare”, theksoi Trençevska.

Përfaqësuesit e ministrisë, ekspertë në fushën e së drejtës së punës, prezantuan disa nga risitë e zgjidhjes së re ligjore, si kohëzgjatja e kontratave të punës me afat të caktuar, puna në distancë, puna e ndihmësve shtëpiake, pushimi i lehonisë, etj. puna e të miturve, pushimi vjetor, regjistrimi sindikal e të tjera.

U theksua se janë bërë ndryshime në përkufizimin e disa termave, për të interpretuar drejt institutet.

“Kontrata e përhershme e punës mbetet standardi për të cilin ne përpiqemi. Kontrata e punës përcakton rastet kur lidhet një kontratë e re dhe kur aneks. Kontrata e punës me afat të caktuar është e kufizuar në një kohëzgjatje deri në dy vjet me mundësi për të lidhur maksimumi tre kontrata me të njëjtin punëdhënës.

Në rastin e punës sezonale lidhet një kontratë pune për punë sezonale të përsëritur, ku nëse punëmarrësi do të vazhdojë të punojë edhe në sezonin e ardhshëm, punëdhënësi i paguan atij kontributet gjatë gjithë vitit. Nëse punëmarrësi nuk paraqitet në punë sezonin e ardhshëm pa arsye, ai duhet t’i kthejë fondet e paguara punëdhënësit. Kjo përfaqëson siguri si për punëmarrësin ashtu edhe për punëdhënësin.

Puna në distancë është gjithashtu një risi përmes aplikimit të teknologjive të informacionit dhe komunikimit dhe është rregulluar sipas shabllonit të marrëveshjes kornizë evropiane për punë në distancë dhe janë përgatitur dispozita që korrespondojnë me kushtet tona. Vendi i punës zgjidhet nga punonjësi. Dhe të dyja palët rregullojnë orarin e punës dhe disponueshmërinë e punonjësit për nevojat e punëdhënësit, mbështetjen teknike, fondet dhe pajisjet e ofruara nga punëdhënësi, si dhe mbrojtjen e privatësisë së punonjësit. Paga e ndihmësve në shtëpi duhet të paguhet me para në dorë dhe të mos jetë më e ulët se paga minimale. Punëtori me orar më të shkurtër se orari i plotë është i barabartë me të drejtat e punëtorit me kohë të plotë, me përjashtim të pagës që paguhet proporcionalisht sipas orarit të punës.

Në vend të pushimit të mëparshëm të lehonisë, parashikohet ndarja e pushimit në leje amtare, atërore dhe prindërore. Nëna ka pesë muaj pushim lehonie dhe katër muaj pushim prindëror. Por përveç kësaj, babait ka edhe katër muaj leje prindërore.

Ndryshim ka edhe në regjistrimin e sindikatave, tashmë procedura do të fillonte me regjistrim në Regjistrin Qendror, e më pas në regjistër në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale.

Kur punëson një të ri, i cili është i përfshirë në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies, pas përfundimit të mësimdhënies, ai mund të punojë 2 orë në ditë dhe 12 orë në javë. Trajnimi praktik në periudhën e verës, kur të rinjtë janë jashtë shkollës, do të mund të punojnë 35 orë në javë ose 7 orë në ditë. Ndryshime ka edhe në kufirin e sipërm të pushimit vjetor, pra kufiri i sipërm është i përjashtuar”, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punës.

Në fund të dëgjesës publike u shpjeguan disa nga vërejtjet e të pranishmëve dhe u pranuan komentet konstruktive të bëra nga punëdhënësit.

By vull