Slot Thailand
Slot Thailand
Toto Macau
Slot88
Slot Ovo
Slot Ovo
Anti Rungkad
Depo Slot
Slot Jp
Slot Zeus
Mpo Slot
Pallavrat “intelektuale” nëkohën e aksioneve të domosdoshme - Koha News
Pallavrat “intelektuale” nëkohën e aksioneve të domosdoshme 1

Nëfokus

Pallavrat “intelektuale” nëkohën e aksioneve të domosdoshme

NëFrancë, nëperiudhën para RevolucionitFranceztëvitit 1789, do tëshfaqentëashtuquajturit “intelektualëtësalloneve”. Natyrisht, tëndikuarngashkrimtarët e shekullit XVIII sidhengashkencëtarët e kohës, përmëtepëredhengamësuesit e tyreqëvininngaradhët e filozofëve, ishinintelektualëmirëtëpërgatitur, me njohuritëgjërasidhe me oratoritërespektuar, përmessëcilësedheiadilninqëtë “vegjetojnë” nëpërsallone. Vininkryesishtngafamiljetfisnikedhetëpasur, me ndikimnëshumëaktiviteteshoqërore. Familjetfisniketëkohësgatipërçdojavëorganizonintubimtëvoglafamiljare e miqësoredhe, tëmbledhurnëpërsallone “programi” fillontepikërisht me ligjëratangakëtaintelektualë, tëcilëtkryesishtshpalosnin ide tëinspiruarangafryma e RevolucionitFrancez. Meqëligjëratat e tyrekonsistonin fund e kryenëbisedatëthata, pa ndonjë ide përtëiniciuaraktivitetetëdomosdoshmepërrealizimin e idevetërejarevolucionare, u quajtën, thjesht, “intelektualëtësalloneve”!
Intelektualët e salloneveverbalishtangazhoheshinpëridetëmëpërparimtare, porasnjëherënukishinnëgjendjetëishinbartëstërealizimittëatyreideve. Gjithçkarrethdhembirevolucioninfillontenësallondheatypërfundonte. Prapaidevedhemendimevepërparimtaretëintelektualëvetësallonevenukkandonjëvepërkonkrete.
Natyrisht, duke e ndjerë se po u ikëkoha, kyllojiintelektualëve do tëbëjëpërpjekjetëekzistojëedhemëtej, ndërsanëfillimtëshekullit XIX do tëkalojnëngasalloninëpërkafene. Këtaintelektualëqëfrymënpublike do tëmundohentashmë ta shpalosinnëpërkafene do tëquhen “intelektualëtëkafeneve”! Karakteristikë e këtyreintelektualëvetësalloneve-kafeneve do tëngelëedhemëtejligjërimiithatë, garanëmesvetepërprimatin e intelektualitmëtëmadh, pa ofruarapondërmarrëkurrënjëfarëaksioni! Pra, ky tip intelektualëshemërtohetvarësishtngahapësiratëcilën e zgjedhinpërrafallpallavrash “intelektuale”!
Ky tip iintelektualëvevazhdonedhe sot e kësajdite, porqëtashmëkanëikurngasallonet, ngakafenetëdhekanëgjeturhapësirëbrendaçajtoreveapoedhefaltoreve-qyrsive! Fatkeqësisht, nëpërkëto “sallone” intelektualët e sotëmnukpërcjellinintelektualitet, njohuritëthella, portëlodhin me kopalla e pallavraqëinxënë (krejtgabimisht!) ngatelevizionetaporrjetetsociale, apoedheqë u vinësi “mësime” ideologjikengapunëdhënësit e tyretëstudiovepropagandistiketëhuajadhetëdëmshmepërinteresinkombëtar. Këta “intelektualëtëçajtoreve—qyrsive” vetëmsandjellinpërgjumjennësituatakurpopullikanevojëpëriniciuesdhebartëstëaksionevekonkrete. Këtaintelektualëjanëgjallëtëinteresuapërnjë “paqemermer” sidhepërhapësirënkumundtëkonsumohenpallavrat e tyre; intelektualët e çajtoreve-qyrsive e urrejnëaksionin-revolucionin-reformën, sepse e gjithëkjo do t’ilinte pa atëhapësirësipassëcilës e marrinemrindhe pa audiencën e ligjërimevetëthatatëformatittëkopallës.
/HEJZA/

By vull