Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Organizata e Shoqërisë Civile ROYAL ka implementuar projektin e mbështetur nga Ministria e Zhvillimit Rajonal

1 min read

Në kuadër të “Thirrjes publike për mbështetje financiare të projekteve –programeve të OJQ-ve “, me synim të zhvillimit socio-ekonomik rajonal te balancuar, thirrje kjo e lansuar nga Ministria e Zhvillimit Rajonal-MZHR, Organizata e Shoqërisë Civile ROYAL me mbështetjen financiare të përfituar nga MZHR ka përfunduar implementimin e projektit

“Fuqizimi dhe avansimi i të rinjëve dhe grave për hartimin e projekteve për grante”, projekt ky i ndarë në katër module:

Moduli i I-rë: Si te aplikojmë për Grante;
Moduli i II-të: Si të aplikojmë për Subvencione;
Moduli III-të: Metodologjia e implementimit të Granteve dhe Subvencioneve
Moduli i IV-të: Mbyllja dhe raportimi i projekteve të organizatat buxhetore.

Nga ky projek janë aftësuar dhe qertifikuar rreth 30 të rinj dhe gra, në fushën e hartimit të projektëve për granteve dhe subvencioneve.
Ministria e Zhvillimit Rajonal mbetët e përkushtuar në arritjen e objektivave të saj me synim zhvillimin socio-ekonomik rajonal të balancuar