Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Përfunduan vizitat e para monitoruese për projektet e financuara nga Programi BNK Mali i Zi – Kosovë

1 min read
Loading...

Dje në Podgoricë të Malit të Zi është vizituar projekti i fundit në kuadër të vizitës monitoruese që financohet nga thirrja e parë për propozime në kuadër të IPA Programit për Bashkëpunim Ndërkufitar Mali i Zi – Kosovë me mbështetje të Bashkimit Evropian.


Ekipi monitoruese nga Sekretariati i përbashkët teknik, Sanja Todoroviq dhe Gazmir Raci janë takuar me ekipin implementues të projektit “Vetëpunësimi i të rinjve dhe ndërmarrësi sociale” që zbatohet nga Asociacioni për Prosperitet Demokratik ZID, Mali i Zi dhe partnerët e saj: OJQ Lens dhe Qendra Liberale Demokratike nga Kosova dhe Qendra për aftësi kreative nga Mali i Zi.

Ndikimi i këtij projekti pritet të jetë në përmirësimin e qasjes në tregun e punës për të rinjtë dhe inkurajimi i grupeve të rrezikuara sociale që të jenë pjesë e shoqërisë, nëpërmjet zhvillimit dhe promovimit të metodologjisë dhe mjeteve që do të përmirësonin aftësitë, kompetencat dhe shkëmbimin e ideve dhe biznesit ndërkufitar ndërmjet të rinjve nga rajoni.