Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Kulturë

2 min read

Midis nesh “FOTOGRAFI MAQEDONAS, OSMAN DEMIRI”   Disangamediumet (sidomosatoelektronike) nëShqipëri vazhdojnë të manifestojnë një injorancë të çuditshmedhe, edhe për kundër...

2 min read

Midis nesh     BekimFehmiuështënjëngafiguratmëtëshquaratëkulturësshqiptare. I pranuarbotërisht, por jo itrajtuarashtusiçmeritonngainstitucionetshqiptare, aivazhdontëshkëlqejënëqiellin e botëssëfilmit. Dhe, a mundtëtregojëdikush se ciliinstitucionkulturorynë, gjithandejhapësiraveshqiptare, mbanemrin...